ورق شيروانى دو ميل

در ابعاد ١٢٠در٤٦٠

حدود بيست تن موجود